#0 capsule collection

#0 photo 1
#0 photo 2
#0 photo 3
#0 photo 4
#0 photo 5
#0 photo 6
#0 photo 7
#0 photo 8
#0 photo 9
#0 photo 10
#0 photo 11
#0 photo 12
#0 photo 13
#0 photo 14
#0 photo 15
#0 photo 16
#0 photo 17
#0 photo 18

Photography: Yukihito Kono

Styling: Tsukasa Kudo

Models: Cristel Bereder, Yu Goto, Yu Hirai, Fuyumi Murata

Catering: Kana Igarashi